Ohjeet

VENEEN VAKUUTUS

Veneellä tulee olla kattava telakointivakuutus palo-, varkaus- ym. vahinkojen varalle.

VENEEN LUOVUTTAMINEN TELAKALLE

Veneen luovuttamisesta telakalle pitää aina sopia telakan edustajan kanssa. Asiakkaan toimesta tuotu vene on asiakkaan vastuulla siihen saakka kun Säynätsatama on vastaanottanut veneen.

NOSTO

Mikäli veneessä  on erityistä huomioitavaa nostoon, käsittelyyn tai veneen tuentaan liittyen tulee asiakkaan tiedottaa tästä.  Venessä on nostettavia antureita (esim. loki), tulee asiakkaan nostaa ne ylös.

VENEEN PEITTÄMINEN

Asiakas vastaa veneen peittämisestä.

VENEEN PEITTÄMINEN

Veneen avaimet toimitetaan Säynätsataman työn vastaanottoon.  Mikäli tämä ei ole mahdollista sovitaan avaimen toimittamisesta erikseen.

SEPTITANKKI JA VESITANKKI

Septi- ja vesitankkien pitää olla tyhjennetty ennen kun vene tuodaan telakalle. Säynätsatama voi hoitaa tyhjennykset, mutta siitä on sovittava erikseen.

PAKKASSUOJAUS

Säynätsatama voi tehdä tarvittavat pakkassuojaukset sopimuksen mukaan. Pakkassuojaukset tulee tilata erikseen. Mikäli niitä ei tilata kaikki pakkassuojaukset on asiakkaan vastuulla.

PAKKASSUOJAUS

Säynätsatama voi tehdä tarvittavat pakkassuojaukset sopimuksen mukaan. Pakkassuojaukset tulee tilata erikseen. Mikäli niitä ei tilata kaikki pakkassuojaukset on asiakkaan vastuulla.

MASTO JA PURJEET

Vene toimitetaan telakalle masto laskettuna. Masto voi olla tuettuna veneen kannelle. Tuennan on oltava niin vahva, että se kestää veneen siirrot telakalla. Maston nosto- ja laskupalveluista on sovittava erikseen.

VENEEN NOUTAMINEN

Vene tulee noutaa sovittuna ajankohtana. Säynätsatama noudattaa Venealan keskusliiton Finnboat Ry:n laatimia kuluttaja-asiamiehen hyväksymiä, veneiden, moottoreiden ja niiden osien korjausehtoja.

Korjausehdot

VAURIOKORJAUKSET

TYÖTILAUS VAKUUTUKSEN KORVAAMIIN VAURIOKORJAUKSIIN LIITTYEN

Työn tilaajana on aina työn kohteen omistaja tai tämän valtuuttama henkilö. Jos työn tilaaja haluaa teettää vakuutuskorjauksen yhteydessä veneeseen muita töitä pyydetään niiden tilaaminen tekemään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

VAHINKOILMOITUS

Vahingosta pitää tehdä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön. Säynätsatama pyytää toimittamaan kopion vahinkoilmoituksesta sähköpostiosoitteeseen info@saynatsatama.fi. Korjaustyötä ei pääsääntöisesti aloiteta ennen kuin vakuutusyhtiö on antanut korvausluvan.

VENEEN TYHJENTÄMINEN

Vene tulee tyhjentää korjausalueelta henkilökohtaista, aroista ja arvokkaista tavaroista ennen korjausta.

Säilytysehdot

1. Näitä yleisiä telakointiehtoja sovelletaan Säynätsatama Oy:n, jäljempänä ”Säynätsatama” ja talvisäilytyspalveluita korvausta vastaan käyttävän asiakkaan, jäljempänä ”asiakas”, välillä.

2. Säynätsatamalla on toiminnalleen vastuuvakuutus.

3. Säynätsatama vastaanottaa vain veneitä, joilla on voimassaoleva vakuutus. Veneen telakoinnin aikana asiakkaan vakuutus vastaa mahdollisista vahingoista. Asiakas on velvollinen kertomaan vakuutusyhtiön Säynätsatamalle tiedoksi. Säynätsatama ei vastaa veneeseen mahdollisesti jätetystä irtaimistosta suosittelee näiden viemistä pois veneestä.

4. Telakointi ja siihen liittyvät työt suoritetaan telakointisopimuksessa mainitun erittelyn mukaan.

5. Telakoinnin ja vesillelaskun sujuvuuden varmistamiseksi Säynätsatamalla on oikeus siirtää veneitä 15.4. – 15.11. välisenä aikana. Veneiden tulee olla siirtovalmiita ilman, että se vaatii erityistoimenpiteitä telakalta. Sisäsäilytyksessä oleva vene voi olla lyhyitä aikoja ulkona 15.4. –15.11. välillä.

6. Säilytysmaksun laskutusperuste on veneen suurin pituus x
suurin leveys + 0,5 m sisältäen telakointipukin tai –kärryn, uimarappuset,
ankkurin, keulapiikin, vetolaitteen, kumiveneen tms. Epäselvissä
tapauksissa vene mitataan. Tämä on ainoastaan laskutusperuste, ei vuokrattu
neliöpinta-ala. Jos asiakas haluaa tilaa veneen ympärille, tästä on
sovittava telakan kanssa etukäteen.

7. Säynätsatamalla on oikeus suorittaa sopimuksen mukaiset työt
itselleen parhaiten sopivana ajankohtana sovitun telakointiajan puitteissa.
Mikäli työhön kuuluu esim. sellaisten laitteiden asennuksia, jotka asiakas
itse toimittaa, tulee ko. laitteet toimittaa vähintään kaksi arkipäivää
ennen asennusta.

8. Jos asiakas laiminlyö veneen vastaanottamisen määräpäivänä, hän on
siitä huolimatta velvollinen suorittamaan kaikki maksut, jotka liittyvät
telakointiin ja sovittujen töiden suorittamiseen. Säynätsataman on
tällöin huolehdittava veneen varastoinnista asiakkaan vastuulla ja
kustannuksella.

9. Veneen telakointi ja siihen liittyvät työt maksetaan ja laskutetaan
seuraavasti:
– telakointiin liittyvät kustannukset laskutetaan, kun vene on
nostettu, maksu suoritetaan 14 pv netto
– kaikki sovitut lisätyöt ja laitteiden asennukset laskutetaan, kun
työ tai asennus on tehty, tai yli 2 kk kestävien projektien aikana
kuukausittain, maksu suoritetaan 14 pv netto

10. Ellei asiakas suorita maksua ajallaan, Säynätsatama on oikeutettu
laskemaan hyväkseen erääntymispäivästä lukien kulloinkin voimassa olevan
korkolain mukaisen vuotuisen viivästyskoron. Mikäli telakointimaksua ja
muita maksuja ei ole suoritettu, Säynätsatamalla on oikeus kieltäytyä
laskemasta venettä veteen tai sallimasta veneen poisvientiä Säynätsataman alueeelta.

11. Mikäli vene myydään talvisäilytyksen aikana, asiakas vastaa
telakointimaksusta niin kauan, kunnes veneen uusi omistaja on erikseen
sitoutunut vastaamaan veneestä ja telakointimaksusta Säynätsatamalle.

12. Asiakkaalla ja hänen valtuuttamallaan edustajalla on oikeus veneen
tarkastamiseen telakalla työaikana ja muulloinkin erikseen sovittavana
aikana.

13. Asiakas vastaa käyttämänsä alihankkijan toimista ja on velvoitettu
tiedottamaan telakointiehdoista tälle. Säynätsatama pidättää itsellään
oikeuden estää alihankkijan työskentelyn telakka-alueella.

14. Säynätsataman vastuu telakointiin liittyvistä töistä ja
mahdollisista virheistä ei ulotu virheisiin, jotka johtuvat asiakkaan
antamista ohjeista, hänen toimittamistaan aineista, varusteista yms. tai
hänen määräämästään konstruktiosta tai työtavasta.

15. Säynätsataman toimittamia ja asentamia laitteita koskee laitteen
valmistajan antama takuu. Tällaisten laitteiden asennustyölle Säynätsatama
Oy antaa 6 kk:n takuun alkaen asennuspäivästä. Takuu ei kuitenkaan koske
asiakkaan toimittamia laitteita ja niiden asennusta. Mahdollista
takuukorjausta varten asiakkaan tulee kustannuksellaan toimittaa ko. laite
tai vene Säynätsataman alueelle.

16. Sen lisäksi, mitä kohdissa 14 ja 15 on määrätty, Säynätsatamalla
ei ole muuta vastuuta virheistä tai niiden seurauksista. Säynätsatama ei
ole velvollinen suorittamaan asiakkaalle minkäänlaista korvausta
henkilövahingoista tai muulle kuin takuun piirissä olevalle laitteelle
aiheutuneista esinevahingoista eikä myöskään muista virheen aiheuttamista
välittömistä ja välillisistä kustannuksista tai vahingoista.

17. Asiakas on oikeutettu käyttämään vettä ja sähköä normaaliin
telakoinnissa tapahtuvaan toimintaan. Sähkön käytöstä lämmittämiseen on
sovittava erikseen. Muu sähkönkäyttö kuin akkujen lataus on tapahduttava
asiakkaan valvonnassa.

18. Asiakas on oikeutettu käyttämään Säynätsataman sekajätepisteitä vähäisen
sekajätemäärän jättämiseen koko vuokrakauden. Asiakas on velvollinen
noudattamaan jätepisteen lajitteluohjeita. Ongelmajätteistä ja isommista jätemääristä
on erikseen sovittava Säynätsataman kanssa.

19. Asiakas on oikeutettu käyttämään Säynätsataman wc-tiloja.

20. Säynätsatama ei vastaa tapaturman, luonnonvoimien tai sivullisten
henkilöiden veneelle tai veneen omistajan muulle sataman maa- tai
vesialueella olevalle omaisuudelle aiheuttamista vaurioista tai tähän
omaisuuteen kohdistuneesta varkaudesta, veneen rapistumisesta tai muista
syistä johtuneesta vuodosta aiheutuneista vahingoista.

21. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Säynätsataman tai muun
omaisuudessa havaitsemansa vaaraa tai vahinkoa mahdollisesti aiheuttavat
viat tai puutteet välittömästi Säynätsatamalle

22. Vuokrakauden päätyttyä on vene viipymättä siirrettävä pois
telakointi-alueelta tai jätettävä satama-alueelle kesäsäilytykseen, jota
koskeva säilytyssopimus on tehtävä hyvissä ajoin ennen vuokrakauden
päättymistä.

23. Talvisäilytyspaikka on jätettävä vuokrakauden jälkeen tyhjäksi
poislukien venepukki ja muut tuet, joiden säilyttämisestä on erikseen
sovittava Säynätsataman kanssa

24. Seuraavia seikkoja pidetään vapauttamisperusteina, mikäli ne
tapahtuvat sopimuksen solmimisen jälkeen ja estävät sen täyttämisen:
työnseisaus, energian jakelun katkeaminen, varaosien hankinnan
mahdottomuus, tulipalo, sota tai muut asianosaisen vaikutusmahdollisuuksien
ulkopuolella olevat esteet. Vapauttamisperusteen alkamisesta ja
päättymisestä on ilmoitettava sopijapuolelle viipymättä.

25. Jos sopijapuoli on velvollinen suorittamaan toiselle sopijapuolelle
vahingonkorvausta, tulee vahingonkorvauksen kattaa ainoastaan sellainen
vahinko, jota korvausvelvollinen sopijapuoli olisi voinut edellyttää
sopimusta solmittaessa eikä missään tapauksessa korvausta välillisistä
vahingosta.

26. Sopijapuoli, joka väittää toisen sopijapuolen rikkoneen sopimuksen,
on velvollinen ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin syntyvän
vahingon rajoittamiseksi sikäli kuin hän voi sen tehdä ilman kohtuuttomia
kustannuksia ja haittaa. Jos hän laiminlyö tämän, sopimusta rikkonut
asianosainen on oikeutettu vaatimaan vahingonkorvauksen sovittelua.

27. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

28. Tästä sopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan
Jyväskylän käräjäoikeudessa.